Powrót do Strony Głównej

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Integracyjne Przedszkole Krasnala Hałabały - równy start w obliczu nierównych szans.

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie:
9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej
Wartość projektu:
1 451 407.20 zł
Dofinansowanie:
1 233 696.12 zł
Okres realizacji:
2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie integracyjnego przedszkola dla 103 dzieci.

Przedszkole umożliwi dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego i intelektualnego 103 dzieciom w wieku 3-6 lat z terenu gminy, w szczególności dzieciom niepełnosprawnym - 25 miejsc przedszkolnych.

Zadania:

 • dostosowanie istniejącej bazy dydaktycznej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w celu utworzenia przedszkola integracyjnego,
 • uruchomienie przedszkola integracyjnego i wdrożenie rozszerzonego programu edukacji przedszkolnej.

Rezultaty:

 • liczba ośrodków integracyjnych wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu – 1 sztuka,
 • liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat, objętych indywidualnym programem edukacji ukierunkowanym na niwelowanie deficytów lub/i rozwój talentów – 103 osoby – 54 dziewczynek i 49 chłopców,
 • liczba rodziców, których dzieci biorą udział w projekcie, deklarujących wzrost świadomości w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci – 40 osób w tym 27 kobiet,
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 sztuki,
 • liczba osób objętych szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 10 osób w tym 8 kobiet,
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1.

Przedszkole integracyjne będzie oferować podstawowy i specjalistyczny program edukacyjny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (przystosowanie budynków i utworzonego placu zabaw), zakupienie wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT, wdrożenie indywidualnego programu edukacyjnego.

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, realizuje założenia polityki horyzontalnej w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn poprzez stosowanie mechanizmów równościowych.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie:
3.2. Modernizacja energetyczna budynków
Wartość projektu:
1 508 832.07 zł
Dofinansowanie:
1 001 580.95 zł
Okres realizacji:
2014-2020

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej i dydaktycznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w latach 2016-2017.

Cele szczegółowe:

 • oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię budynków objętych projektem,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,- oszczędności energii w budynkach objętych projektem,- promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii,
 • zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie powietrza.

Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji energetycznej budynków w gminie Wielopole Skrzyńskie:

 • Urzędu Gminy i OSP w Wielopolu Skrzyńskim,
 • „Starego” Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim pełniącym obecnie rolę filii siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim,
 • Szkoły Podstawowej w Broniszowie.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje:

 • Docieplenie ścian styropianem i stropu poddasza wełną mineralną w "Starym" Przedszkolu, Szkole Podstawowej, UG i OSP w Wielopolu Skrzyńskim oraz Szkole Podstawowej w Broniszowie,
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w "Starym"Przedszkolu, Szkole Podstawowej UG i OSP w Wielopolu Skrzyńskim,
 • Modernizacja systemu c.o. o w "Starym" Przedszkolu, Szkole Podstawowej UG i OSP w Wielopolu Skrzyńskim oraz w Szkole Podstawowej w Broniszowie,
 • Modernizacja systemu c.u.w. w Szkole Podstawowej w Broniszowie oraz "Starym" Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim,
 • Wymiana oświetlenia tradycyjnego na ledowe w Szkole Podstawowej w Broniszowie, Szkole Podstawowej, UG i OSP w Wielopolu Skrzyńskim.

Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych, i poprawę energetyczności kompleksu.

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie:
6.4. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie:
6.4.3. Szkolnictwo ogólne
Wartość projektu:
2 046 282.28 zł
Dofinansowanie:
907 635.21 zł
Okres realizacji:
2014-2020

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku poprzez przeprowadzenie w latach 2015-2017 procesu rozbudowy i doposażenia kompleksu szkoły.

Cele szczegółowe projektu:

- poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego 170 uczniów w Gliniku i Broniszowie poprzez budowę Sali gimnastycznej, - poprawa jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Gliniku w zakresie informatyki, matematyki i przyrody poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - poprawa efektywności energetycznej kompleksu Szkoły Podstawowej w Gliniku poprzez modernizację systemu ogrzewania i oświetlenia.

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy rozbudowy kompleksu szkoły i wyposażenia pracowni do nauki na poziomie podstawowym w Szkole Podstawowej w Gliniku, gm. Wielopole Skrzyńskie.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gliniku o pow. użytkowej 494,88 m2 i kubaturze 2 595,67m3,
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT pracowni informatycznej oraz matematyczno-przyrodniczej o łącznej liczbie 88szt.,
 • montaż fotowoltaiki na budynku szkoły połączonej z modernizacją oświetlenia wewnętrznego w szkole i modernizacja pieca grzewczego w istniejącej części szkoły stanowiącego element mechanizmu kaskadowego ogrzewania istniejącego i nowopowstającego budynku.

Infrastruktura jest bezpośrednio związana z celami edukacyjnymi szkoły. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez minimalizowanie oddziaływania na środowisku, jednocześnie oferując rozwiązani techniczne i technologiczne uwzględniające zapewnienie trwałości i odporności na skutek zmian klimatu. Zaplanowano elementy poprawy efektywności energetycznej: panele fotowoltaiczne, modernizację kotła grzewczego i wymianę oświetlenia w istniejącym budynku szkoły. Infrastruktura objęta projektem nie będzie ograniczać dostępu do zasobów i jest zaprojektowana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.

Adaptacja niedokończonego - w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno – kulturalne, oraz działalność gospodarcza

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie:
7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Dziedzina:
Rewitalizacja
Wartość projektu:
3 073 198.54 zł
Dofinansowanie:
2 519 425.95 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Radosny start Malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Dziedzina:
Nauka i edukacja
Wartość projektu:
1 531 804.00 zł
Dofinansowanie:
1 302 033.40 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Kreatywne przedszkole - szansa na dobry start

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Dziedzina:
Nauka i edukacja
Wartość projektu:
1 499 970.00 zł
Dofinansowanie:
1 274 974.50 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem pomieszczeń dydaktycznych w Szkole podstawowej w Brzezinach - Etap III i IV

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie:
5.1. Infrastruktura edukacyjna
Dziedzina:
Nauka i edukacja
Wartość projektu:
1 520 183.48 zł
Dofinansowanie:
894 625.75 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Remont dróg gminnych o łącznej długości 3 184 mb w miejscowości Brzeziny i Broniszów na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie:
7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo
Dziedzina:
Bezpieczeństwo
Wartość projektu:
855 841.73 zł
Dofinansowanie:
688 391.58 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie:
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Dziedzina:
Praca i integracja społeczna
Wartość projektu:
776 268.51 zł
Dofinansowanie:
659 828.23 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Zwiększenie zakresu świadczeń oferowanych przez gminę Wielopole Skrzyńskie w obszarze pomocy społecznej

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie:
5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Dziedzina:
Ochrona zdrowia
Wartość projektu:
741 843.87 zł
Dofinansowanie:
422 999.92 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Dziedzina:
Nauka i edukacja
Wartość projektu:
434 960.00 zł
Dofinansowanie:
369 716.00 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Rodzina - Integracja - Praca. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie:
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Dziedzina:
Praca i integracja społeczna
Wartość projektu:
325 919.00 zł
Dofinansowanie:
277 031.15 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Adaptacja części budynku starej szkoły podstawowej w Brzezinach na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Działanie:
4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Dziedzina:
Ochrona środowiska
Wartość projektu:
210 810.02 zł
Dofinansowanie:
177 619.85 zł
Okres realizacji:
2007-2013

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Nazwa beneficjenta:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
Program:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie:
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Dziedzina:
Nauka i edukacja
Wartość projektu:
161 703.60 zł
Dofinansowanie:
137 448.06 zł
Okres realizacji:
2007-2013